evro-pro

“ФУЛ КОНТАКТ” ООД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.073-4829-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” за периода 2014-2020 г., реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Кратко описание на проекта:

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

 

Цел/и на проекта:

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

 

Очаквани резултати:

Подкрепена дейността на 1 бр. микро предприятие в условията на извънредна ситуация – резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Осигурен оперативен капитал за продължаване дейността на предприятието и преодоляване на негативните последици от COVID-19.

 

Размер на получената безвъзмездна финансова помощ:

Общият размер на получената безвъзмездна финансова помощ е 10 000,00 лева, от които 8 500,00 лева са европейско и 1 500,00 лева са национално съфинансиране.

 

Срок за изпълнение на проекта:

3 (три) месеца – 17.07.2020 г. – 17.10.2020 г.

 

 

Този документ е създаден във връзка с проект „Въвеждане на мерки за повишаване енергийната ефективност на “ФУЛ КОНТАКТ» ООД по процедура BG16RFOP002-2.073 «Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.